۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد
A+
A-
دستورالعمل تغییر نام

1- تعریف:

2-هدف :

3- دامنه کاربرد:

4- روش اجرای فعالیت:

1- مراجعه متقاضی یا مشترک به مناطق آبفای تابعه برای دریافت و تکمیل فرم ارائه خدمات پس از فروش (فرم شماره 00/00/00/ف)

2- بررسی ، تکمیل و تائید مدارک توسط متصدی ومسئول پذیرش و ارسال فرم مذکور به واحد بازدیدفنی وارائه گزارش مربوطه (فرم شماره00/00/00/ف)

تبصره : در مورد املاک قولنامه ای ، ارائه فرم تعهد نامه محضری

1- بازدیدمیدانی و ممیزی ازمحل اشتراک به منظور تعیین وثبت تغییرات : در تعداد واحدهای موجود / تغییر کاربری / تغییر در نوع مصرف / ترسیم کروکی / سایر تغییرات( فرم 00/00/00/ف )

3- در صورت انجام هرگونه تغییرات دروضعیت موجود با مشخصات قرارداد اولیه ازقبیل : افزایش تعداد واحدهای موجود/ تغییر کاربری ملک / افزایش قطر انشعاب ، برآورد هزینه ها براساس دستورالعملهای موجود انجام می شود

تبصره : در صورت عدم وجود مغایرت دراطلاعات و مشخصات ملک درگزارش ماموربازدید ، پرونده به مرحله بعد ارجاع داده می شود.

4- آب بهای مصرفی و هزینه های انشعاب (بدهی های معوقه) همزمان با قبوض هزینه های مربوط به تغییرنام به مشترک تحویل می گردد.

5- کنترل ، تائید و اصلاح محاسبات توسط مسئول خدمات مشترکین( فرم 00/02/00/ف )

6- پرداخت هزینه ها توسط مشترک

7- تکمیل نهایی فرم شماره 00/00/00/ف و فرم شماره00/00/00/ف (قسمت ارجاع به واحدرایانه) بادرج نام و نام خانوادگی مالک جدیدو در صورت نیاز سایرمشخصات نیازمند اصلاح ، برای اقدام واحد رایانه ... توسط مسئولین مربوط

8- نام مالک جدید انشعاب در رایانه ثبت می گردد.

5- وظایف و مسئولیت ها :
 
6- - مراجع: بند 29-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
 
5- مستندات مرتبط:
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/26
تعداد بازدید:
5805
Powered by DorsaPortal