۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير
A+
A-
دستورالعمل اصلاح قبوض

1-تعریف :

2 -هدف:

تشریح نحوه رفع عدم انطباق اطلاعات در قبوض مصرفی و جلب رضایت مشترک

3-دامنه کاربرد:

اداره خدمات مشترکین و درآمد معاونت خدمات مشترکین و درآمد

4-روش اجرای فعالیت

اگر مشترک نسبت به مبلغ ویا محاسبهء قبض آب بهای خود معترض باشد و یا درزمان کنترل هایلو ، موردی مشاهده شود که نیاز به اصلاح قبض باشد ، بررسی های ذیل صورت می گیرد:

الف: اشتباه قرائت (بند 03-4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب)

1-صورت وضعیت مشترک بررسی و اگر مصرف دوره مورد اعتراض مطابقتی با مصارف گذشته نداشته باشد ، فرم درخواست اصلاح صورتحساب آب بها به منظور بازدید از محل توسط مامور بازدید مجدد آماده می گردد . مطابق فرم شماره 00/70/80

2-درصورت تایید اشتباه قرائت، فرم اصلاح صورتحساب توسط متصدی مشترکین تکمیل و برای تائید مسئول مشترکین، مدیر منطقه یاامور ارسال می گردد. مطابق فرم شماره 00/70/80

3 -درصورتیکه مبلغ قابل برگشت درمحدودهء اختیارات تفویض شده به مناطق باشد ، تائید نهایی توسط مدیر منطقه یاامور انجام و در غیراینصورت ، جهت تائید نهایی و صدور مجوز فرم اصلاح صورتحساب آب بهاء به حوزه ستادی ارسال گردد .(مصوبه تفویض اختیار به مناطق(سند)) ، فرم شماره 00/70/80

پیرو دستورالعمل اصلاح قبوض آب بهاء ، در صورتی که اصلاح مبلغ برگشت از فروش در حوزه اختیار مدیر منطقه نباشد و نیاز به تائید حوزه ستادی داشته باشد مراحل ذیل قابل اجراست:

3-1-ارسال اسناد اصلاح قبوض آب بهاء از مناطق و امور تابعه جهت بررسی و تائید . مطابق فرم شماره 00/70/80

3-2-بررسی اولیه اسناد توسط کارشناس مربوطه در سیستم خدمات جامع مشترکین.

3-3-در صورت نیاز به بررسی مجدد از محل ،ارجاع به مامور بازدید مستقر در حوزه ستاد جهت بازدید مطابق فرم شماره 00/80/80

3-4-چنانچه پس از بازدید مامور بازدید مغایرت و عدم انطباقی مشاده گردد سند اصلاحیه جهت رفع موارد به امور مسترد می گردد و در صورت تائید مامور بازدید و همچنین مبلغ سند اصلاحیه جهت رفع موارد به امور مسترد می گردد و در صورت تائید مامور بازدید و همچنین مبلغ سند اصلاحیه در حوزه اختیار مدیر دفتر خدمات مشترکین باشد ،سند صلاحیه تائید می گردد.

3-5-پس از اسکن مستندات و ثبت در آرشیو ستاد اسناد به مناطق و امور تابعه ارسال می گردد.

6-3-در صورتی که مبلغ اسناد اصلاحیه طبق مصوبه هیئت مدیره به شماره 17/6274 مورخ 50/30/59 بیش از اختیارات مدیر دفتر خدمات مشترکین باشد ، موضوع در کمسیون مشترکین مطرح و پس از تائید اعضاء (طبق فرم شماره ...................) مطابق بند 5-3 عمل می گردد.

4- پس از بررسی و تائید حوزه ستادی، فرم اصلاحی به منطقه یاامور جهت اصلاح و صدور قبض جدید ،عودت داده می شود.

ب: ترکیدگی لوله (بند03-4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب) (مصوبه هیئت مدیره 17/30556 مورخ 70/01/1393)

1- درصورت ادعای مشترک درزمینه ترکیدگی لوله های داخلی ملک و نیز افزایش 03% مصرف نسبت به ماههای مشابه سال قبل ، فرم درخواست اصلاح صورتحساب آب بهاء وهمچنین بررسی میدانی محل توسط ماموربازدید آماده می گردد مطابق فرم شماره 00/70/80/ف.

2- در صورت تائید ترکیدگی توسط مامور بازدیدمشترک موظف است بلافاصله نسبت به رفع نقص شبکه داخلی اقدام نماید "در صورت مشاهده تغییر در نوع مصرف محاسبات مربوطه انجام و مشترک موظف به پرداخت مابه التفاوت حقوقی انشعاب آب وفاضلاب می باشد."

3- چنانچه مشترک طی 2 سال گذشته از تخفیف ترکیدگی استفاده ننموده باشد ، فرم اصلاح صورتحساب آب بها جهت محاسبه تخفیف ترکیدگی و فرم تعهد نامه بخشودگی تلف آب مطابق فرم شماره 00/60/80/ف برای اعمال در صورتحسابها ، تکمیل و بقیه مراحل به منظور صدور قبض جدید و اصلاح ، همانند قسمت الف-3 ، انجام میگیرد .

ج: خرابی کنتور (بند ب 03-4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب) فرم شماره 00/01/80

1- درصورت ادعای مشترک مبنی بر خرابی کنتور ، فرم گزارش اولین دوره خرابی کنتور به منظور بررسی میدانی از محل و تعیین درصد خطای کنتور توسط مامور بازدید آماده می گردد. 00/01/80"در صورتی که کنتور کمترازخطای تعیین شده رادارا باشد ؛مشترک ملزم به پرداخت هزینه تست کنتور و قبض آب بها می باشد".

2- در صورت تائید خرابی کنتور ، صورت وضعیت مشترک بررسی و با توجه به مصارف ماههای مشابه سال گذشته از میانگین مصارف استفاده یا باتوجه به میانگین مصارف منطقه و عرصه و اعیان ملک فیش آب بها صادر می گردد .

3- فرم گزارش اولین دوره خرابی کنتور ، پس از تائید مسئول مشترکین ، جهت تعویض کنتوربصورت رایگان به اداره نصب ارجاع داده می شود.فرم شماره 00/01/80

4- پس از 2 دوره کارکرد کنتور براساس مصارف جدید ، فرم اصلاح صورتحساب آب بها برای دوره های گذشته تکمیل می شود و بقیه مراحل همانند بند الف-3 ، انجام می گیرد. فرم شماره 00/07/80 د: موارد خاص (بند 4-3 2 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب)

در صورتی که موارد خاصی در صورتحسابهای آب بها مشترک ناشی از تغییر واحد ، کاربری وظرفیت قراردادی ؛ ایجاد سابقه و ... وجود داشته باشد؛ پس از انجام بازدید محلی توسط مامور بازدید ستادی ، موضوع در کمیسیون خدمات مشترکین مطرح و تصمیم گیری خواهد شد. مطابق فرم شماره 01/08/80

5-وظایف و مسئولیت ها:

مسئولیت اجرا برعهده رئیس اداره خدمات مشترکین و نظارت عالی بر عهده معاونت مشترکین می باشد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرا برعهده رئیس اداره خدمات مشترکین و مدیر منطقه می باشد

6-مراجع:

7-مستندات مرتبط:

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/26
تعداد بازدید:
11801
Powered by DorsaPortal