۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
A+
A-
تماس با مدیران و معاونین

تماس با مدیران و معاونین

1. پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
  نام و نام خانوادگی: غلامرضا رضایی فر
  سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  تلفن: 32117000 داخلی 132
  شماره فکس: 32241167
  rezaeifar@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک

 2.پاسخگوی مسایل مالی و پشتیبانی است بخش حسابداری جاری و چک و امور اداری و انبارها

  نام و نام خانوادگی: علی حق نگهدار
  سمت: سرپرست معاون مالی و پشتیبانی
  تلفن: 32117000 داخلی 194
  شماره فکس: 32206222
  noredinei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک3.پاسخگوی مسایل منابع انسانی و آموزش، پژوهش و انفورماتیک، بودجه و بررسی های اقتصادی، کنترل طرحهای عمرانی، بهبود بهره وری و تحقیقات
  نام و نام خانوادگی: احمد کلانترزاده
  سمت: معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
  تلفن: 32117406
  شماره فکس: 32117237
  kalantarzade@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک4.پاسخگوی مسایل خدمات مشترکین - قبوض، نصب و نظارت بر انشعابها و تعویض کنتور، وصول درآمد و مطالبات، اجرای تعرفه ها
  نام و نام خانوادگی: مهدی نظری
  سمت: سرپرست معاون مشترکین
  تلفن: 32117221
  شماره فکس: 32117221
  haghnegahdar@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک5.پاسخگوی مسایل خدمات مهندسی، طرحهای تامین آب، طرحهای انتقال و توزیع آب، طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت ها.
  نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم رمضانی
  سمت: سرپرست معاون مهندسی و توسعه
  تلفن: 34433610 داخلی 4
  شماره فکس: 34433610 
  manasaki@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک6.پاسخگوی مسایل آب به حساب نیامده، بهره برداری از شبکه چاهها، مخازن، تصفیه خانه ها
  نام و نام خانوادگی: قاسم صالحی
  سمت: معاونت بهره برداری
  تلفن: 32540786
  شماره فکس: 32515103
  salehi@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک7.پاسخگوی مسایل و مشکلات مردمی، ارتباط با خبرنگاران، رسانه ها، صداوسیما، اقدامات پژوهشی و نظرسنجی، آگهی ها، اخبار و...
  نام و نام خانوادگی: علیرضا لرستانی
  سمت: مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی
  تلفن: 32211735
  شماره فکس: 32249251
  pr@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک8.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نان خانوادگی: 
  سمت: مدیر آبفای کرج
  تلفن: 32508075
  شماره فکس: 32500626
  nazari@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک9.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: افشین میر
  سمت: مدیر آبفای رجایی شهر
  تلفن: 34422426
  شماره فکس: 34422426
  meir@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک10.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی برخوردار
  سمت: مدیر آبفای مهرشهر
  تلفن: 33536003
  شماره فکس: 33408106
  barkhurdar@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک11.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی مجدی نسب
  سمت: مدیر آبفای فردیس
  تلفن: 2-36606461
  شماره فکس: 2-36606461
  majdinasab@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک12.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: اصغر جعفری نسب
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد جدید
  تلفن: 44221272-44263522
  شماره فکس: -
  jafarei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک13.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علیرضا کروبی
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد
  تلفن: 44225015- 44225016
  شماره فکس: 44225015- 44225016
 - :  پست الکترونیک14.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: میرواسع حسین زاده
  سمت: مدیر آبفای اشتهارد
  تلفن: 37725641
  شماره فکس: -
  hoseinzadeh@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک15.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: سیدمحمد حسین جزایری
  سمت: مدیر آبفای چهارباغ
  تلفن: 44562421
  شماره فکس: -
  jazayeri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک16.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مهدی فتحعلی
  سمت: مدیر آبفای نظرآباد
  تلفن: 45325553- 45325554
  شماره فکس: -
  fathali@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک17.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی یگانه مظهر
  سمت: مدیر آبفای طالقان
  تلفن: 44723150
  شماره فکس: -
  yegane@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک18.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: محمدنیک فکر
  سمت: مدیر آبفای کمالشهر
  تلفن: 34713081
  شماره فکس: 34713081
  nikfekr@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک19.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: شبر مهدوی راد
  سمت: مدیر آبفای کوهسار
  تلفن: 44327111
  شماره فکس: -
  mahdavi@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک20.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: جعفر عالی
  سمت: مدیر آبفای گرمدره
  تلفن: 36108360
  شماره فکس: -
  aali@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک21.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: حمیدرضا سامانی
  سمت: مدیر آبفای ماهدشت
  تلفن: 37303616- 37303617
  شماره فکس: 37303616- 37303617
 samanei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک22.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: اسماعیل موحدیان
  سمت: مدیر آبفای محمدشهر
  تلفن: 36213535
  شماره فکس: 36213535
 movahedian@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک23.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: یوسف شکری
  سمت: مدیر آبفای آسارا
  تلفن: 35270267
  شماره فکس: -
  shukri@abfa-alborz.ir:  پست الکترونیک

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
9283
Powered by DorsaPortal